Cele statutowe:

 1. Prowadzenie działań mających na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: inwentaryzowanie, dokumentowanie i katalogowanie.
 2. Prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych, promocyjnych i artystycznych mających na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy o polskiej kulturze i tradycji historycznej.
 3. Rewitalizacja, konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kulturalne historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z otoczeniem.
 4. Przeprowadzanie budowy, rozbudowy, remontów i przebudowy instytucji kultury o znacznym potencjale wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu.
 5. Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych.
 6. Dbałość o rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów, zbiorów piśmienniczych, archiwaliów i zbiorów audio, audiowizualnych i filmowych oraz tworzenie wirtualnych instytucji kultury.
 7. Dbałość o ochronę zasobów naturalnych o szczególnych walorach społeczno-kulturowych.
 8. Krzewienie wartości patriotycznych i podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości obywatelskiej, historycznej i kulturowej.
 9. Prowadzenie działań na rzecz pogłębiania integracji europejskiej i współpracy między regionami w zakresie kultury.
 10. Promowanie polskiej kultury i dziedzictwa  kulturowo-historycznego poza granicami RP.
 11. Organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw oraz akcji społecznych zgodnych z celami Fundacji.
 12. Współpraca z polskimi organami państwowymi, instytucjami, organizacjami i uczelniami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami Fundacji.